Návštěvní řád

1. Vstupem do programového areálu vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazujete se dodržovat pokynů pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2. Po zaplacení vstupného obdrží každý návštěvník identifikační náramek v barvě příslušející ke dni a druhu vstupného. Náramek opravňuje ke vstupu do programového prostoru s možností kdykoli jej opustit a zase se do něj vrátit.
Identifikační náramek musí být pevně umístěný výhradně na pravé nebo levé ruce a návštěvník je povinen se jím při každém vstupu do programového prostoru Stříbření a při namátkových kontrolách v tomto areálu prokázat.
V případě, že se návštěvník neprokáže platným identifikačním náramkem, nebude mu umožněn vstup do programového prostoru Stříbření nebo z něj bude vyveden bezpečnostní službou či pořadatelem. Identifikační náramek je nepřenosný, při poškození je zcela neplatný a to bez náhrady škody.

3. Čestný návštěvník - host, obdrží tzv. volnou vstupenku, též ve formě identifikačního náramku příslušné barvy, charakterizující rozsah práv a volných vstupů. Pro nositele této volné vstupenky platí stejné předpisy jako pro platící návštěvníky.

4. Účinkující, prodejci na jarmarku, pořadatelé, organizační a techničtí pracovníci se prokazují svými příslušnými identifikačními náramky či průkazkami.

5. Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávnění kontrolovat výše specifikované vstupenky a průkazky vstupu, a to při vstupu do programového areálu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce. Jsou oprávněni vyvést z areálu osoby bez platné vstupenky, agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící program, poškozující zařízení areálu, nedodržující bezpečnostní pokyny v programu, neautorizované prodejce a prodejce porušující smluvní podmínky pro stánkový prodej na akci.
Jsou oprávněni zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostoru se zákazem vstupu pro veřejnost a mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace.
V případě potřeby náhlé zdravotnické a lékařské služby, podávají informace nebo tuto službu sami přivolávají. Chrání návštěvníky, účinkující a zařízení, mobiliář, rekvizity a dekorace akce.

6. Do zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou záchranné lékařské služby a dále časově limitovaných a přesně vymezených povolených vjezdů pro vybrané účinkující, prodejce na jarmarku, úklid a technické služby.

7. Do zóny mají vstup psi pouze na vodítku.

8. Vstupem do programového areálu uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s propagací či dokumentací akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka a tyto mohou být pro uvedené účely následně volně používány.

9. Jakákoli reklama bez písemného souhlasu pořadatele je v programové zóně zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoli reklamní a propagační tiskoviny popř. předměty, ani provádět volný prodej výrobků, předmětů, a to ani s charitativním účelem.

10. Za nezletilé návštěvníky Stříbření zodpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby doprovázející nezletilé návštěvníky. Především dbají na to, aby z bezpečnostních důvodů tito nezletilí návštěvníci, děti, nevstupovali na tribuny, jeviště, technické konstrukce osvětlení, ozvučení, či prostorová dřevěná ohrazení.
Případná ztráta dítěte či doprovázející osoby (rodiče), v areálu se doporučuje vyhlásit z kabiny hlavního zvukaře před chrámem sv. Barbory.

11. Z bezpečnostních důvodů jsou návštěvníci povinni dodržovat zákazy vstupu do zón (prostor i čas je vymezený v programu), kde se připravuje pyrotechnika na ohňostroj.

12. Žádáme návštěvníky kuřáky, aby respektovali nekouřící návštěvníky a nekouřili v jejich blízkosti a v blízkosti dětí (například v hledišti a na dalších místech s velkou koncentrací ostatních diváků).

13. Ztráty a nálezy předmětů jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny Městské policie, která sídlí v ul. 28. října u Havlíčkova nám. (naproti Vlašskému dvora).

14. V případě náhlé potřeby zdravotní služby volejte pořadatelem zabezpečenou pohotovostní zdravotní službu: 776 067 898.

Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu, budou vymáhány po návštěvníkovi, který je zavinil.